Kieshulp Kockengen Verkiezingen 2022

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Ook voor onze gemeente Stichtse Vecht kunt u dan een stem uitbrengen en zo vorm geven aan de toekomst van ons dorp en onze gemeente. Meer informatie over de verkiezingen vindt u op de website van de gemeente.

De dorpsraad heeft alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen 7 vragen gesteld over thema’s die spelen op en rond ons dorp. Van de 12 deelnemende partijen hebben 11 gereageerd op onze vragen.

Op deze pagina vindt u de antwoorden van de partijen op de volgende 7 vragen en een overzicht van Kockenezen op het stembiljet:

 1. 🏡 Woningbouw
 2. 🚲 Bereikbaarheid
 3. 🌳 Groen in en rondom het dorp
 4. 🏊‍♂️ Leefbaarheid (met speciaal oog voor de jeugd)
 5. 🏛️ Dienstverlening & Participatie
 6. 🚜 Toekomst van de agrarische sector
 7. 🃏 Ten slotte
 8. 🙋‍♀️ Kandidaten uit Kockengen

1. 🏡 Woningbouw

Het tekort aan woningbouw raakt heel Nederland en Stichtse Vecht. In Kockengen merken we dit ook. Woningen voor mensen uit Kockengen of mensen die graag in Kockengen zouden neerstrijken zijn lastig te vinden. Vooral voor starters en sociale huur is het tekort nijpend. Wat voor plannen heeft uw partij om dit tekort snel en krachtig aan te pakken?

VVD

Vitale kernen zijn belangrijk voor Stichtse Vecht. Dat geldt ook voor Kockengen. Voldoende betaalbare woningen is van groot belang. Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor senioren (zorgwoningen), starters en (jonge) gezinnen is onze prioriteit. Op deze manier is er ruimte voor doorstroming. Wij willen dat er meer nieuwe huizen gebouwd worden dan nu gepland staan. Het bouwtempo moet omhoog. Op deze manier vergroten we het aantal betaalbare woningen, zodat iedereen in onze gemeente kan (blijven) wonen. Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en soepele procedures voor nieuwbouw. We doen alles om speculatie tegen te gaan. Bij nieuwbouw zetten we de opkoopbescherming en kernenbinding in. Op deze manier zijn de huizen die worden gebouwd ook echt bewoonbaar voor de inwoners van Kockengen.

Lokaal Liberaal

Lokaal Liberaal bouwt graag naar behoefte, ook in een kleine kern als Kockengen. Zoals wij daar nu tegenaan kijken zal dat kleinschalig zijn. We moeten bij ontwikkelen van woningbouwprojecten wel oog hebben voor de woon- en leefomgeving. Lokaal Liberaal zet zich breed in op sociale woningbouw en middenhuur. Een variatie van woningen vinden wij belangrijk en daarom bouwen wij naar behoefte, waarbij eigen inwoners voorgaan.

GroenLinks

Afgezien van het Klimaat heeft Woningbouw onze hoogste prioriteit, zeker als het gaat om woningen voor starters en senioren.Wij vinden het belangrijk dat de vitaliteit in een dorp als Kockengen behouden blijft met woningen voor jongeren, en dat ouderen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, ook wanneer zij verhuizen naar een kleinere of meer geschikte woning. Kockengen ligt in het veengebied en is daardoor kwetsbaar. Om die reden willen we in Kockengen liever geen grootschalige woningbouw (meer) realiseren, maar kleinschalige projecten. Liefst in hout, omdat dit een licht materiaal is, dat bovendien CO 2 opslaat en géén stikstof uitstoot.

CDA

Ook voor het CDA Stichtse Vecht is de woningnood een belangrijk thema. We vinden het belangrijk dat jongeren een huis kunnen vinden in de eigen kern en dat ook ouderen in het dorp kunnen blijven wonen waar ze wonen. We willen daarom dat er ook aan de randen van de kernen gebouwd kan worden (de rode contouren). Inmiddels is het beleid dat 30% sociaal gebouwd moet worden bij elk bouwplan. Wij zullen dit ten alle tijden handhaven en het is onbespreekbaar om dit te verlagen. Ook wil het CDA dat er flexibel omgegaan wordt met bijzondere woonvormen.

Streekbelangen

Het belangrijk de echte behoefte in Kockengen te onderzoeken; appartementen, gezinswoningen, sociale huurwoningen, middenhuur, vrije sector. Huur of koop.
Vaak zal het duurdere segment ook onderdeel van een plan moeten zijn om de ontwikkeling te kunnen financieren van sociale huurwoningen.
Aan de randen van de Kockengen, zoals bij het 4e kwadrant, willen wij grotere nieuwbouwprojecten toestaan, al dan niet buiten de rode contouren.
Primair voor eigen inwoners en passend binnen blijvende kleinschaligheid die wij willen behouden.
Tegengaan van investeringsbedoelingen door derden met nieuwbouwhuizen door de eis van zelfbewoning contractueel vast te leggen.

PvdA

De PvdA Stichtse Vecht is van mening dat het systeem dat de afgelopen jaren is toegepast, bewezen heeft dat het niet werkt. Daarom moet het anders. Er zijn grote groepen inwoners die soms al járen wachten op een betaalbaar huis. Het grootste probleem: de hoeveelheid huizen. De PvdA heeft een eenvoudig voorstel: De gemeente moet de regie pakken. We kunnen het niet overlaten aan projectontwikkelaars, speculanten en investeerders. Alleen als de gemeente beschikbare grond zélf koopt en bepaalt wie er op gaat bouwen, maken we een einde aan het oplopende woningtekort, ook in Kockengen.

ChristenUnie-SGP

Kockengen heeft recht op een passende groei van het aantal woningen in soorten en maten die aansluiten op de lokale behoefte. Er is een Woonvisie voor heel Stichtse Vecht waarin onder andere een percentage sociale woningen per project worden genoemd. Voor Kockengen kunnen er echter heel andere behoeftes zijn. Wij vinden dat er ruimte moet zijn voor een passende variatie in het woningenbestand per dorpskern. Grootschalige nieuwbouw is in Kockengen waarschijnlijk niet aan de orde.

Wel speelt er het vraagstuk van bodemdaling dat bij uitbreiding van het woningenarsenaal in ogenschouw moet worden genomen. Dus onderzoek naar de ondergrond is bij bouwprojecten noodzakelijk. Wij willen volgende generaties niet opzadelen met verzakkingen als gevolg van bouwen op veengronden en de hoge kosten om dit te herstellen. Mede daardoor vinden wij overschrijding van de rode contouren (begrenzing van de bebouwing) aanvaardbaar of wanneer een gebied zich daarvoor leent of wanneer er een kwaliteitsverbetering kan worden gerealiseerd.

Samen Stichtse Vecht

Eerst moeten er vakambtenaren volkshuisvesting in dienst worden genomen, zonder hen kunnen we de achterstanden in de woningbouwopgaaf niet wegwerken.

Grondposities verwerven is een belangrijke zaak om zelf meer controle en grip te krijgen op betaalbare woningen

Om in Kockengen zelf nog te kunnen bouwen zal er vanwege de veenweidegebieden gekeken moeten worden naar snelle en lichte woningbouwconcepten, die er inmiddels al op de markt zijn.

Het Vechtse Verbond

Het Vechtse Verbond vindt dat de inbreilocaties, zoals het bebouwen van het voormalige terrein van Kockenest, het brandweerkazerne terrein voor Kockengen zo snel mogelijk gerealiseerd moeten worden. Hier horen 30% sociale en levensloopbestendige woningen bij. Levensloopbestendig om de doorstroming van gezinswoningen te bevorderen. Ook dient ment rekening te houden met de starters op de woningmarkt. Voor jongeren moet de financiele steunmaatregel van de gemeente beschikbaar blijven. Voor ouderen die een gezinswoning achterlaten moet de huursprong zoveel mogelijk beperkt worden.

SP

Door de coalitiepartijen was toegezegd dat het “4e kwadrant” voornamelijk voor eigen inwoners en starters zou worden met veel sociale woningbouw. Die belofte werd niet nagekomen zogenaamd om het betaalbaar te houden. Maar blijkbaar hoefde het niet betaalbaar te zijn voor woningzoekenden naar een sociale huurwoning, niet voor starters en te weinig voor de eigen inwoners van Kockengen. Nu kan alleen nog gebouwd worden op een paar kleinere inbrei locaties

De SP wil daar als voorwaarde aan verbinden dat woningbouw daar uitsluitend sociale huur wordt. Uitbreiden in het weidegebied vindt de SP geen optie.

D66

D66SV vindt het noodzakelijk dat de inwoners van Kockengen mee kunnen denken en praten bij de ontwikkeling van nieuwe woningen. Nieuwbouw/herontwikkeling moet passend zijn bij de kern. D66SV zet in op bouwen binnen de bebouwde kom, tegelijk sluiten we bouwen aan de randen niet uit. Het zal het naar verwachting gaan om kleinschalige (her)ontwikkelingen. We willen toekomstbestendige wijken/kernen bouwen. Onze doelstelling is bij projecten van meer dan 10 woningen, 30% sociale huurwoningen te realiseren en een substantieel deel betaalbare woningen voor starters en senioren. We willen alle wijken en kernen toegankelijk houden voor alle doelgroepen en de doorstroom zoveel mogelijk stimuleren. Dit vraagt om een mix die anders niet vanzelf zal worden gerealiseerd. Vanzelfsprekend moeten alle nieuwe woningen maximaal geïsoleerd zijn, voorzien zijn van zonnepanelen en een energielabel A hebben. Bij afspraken met ontwikkelaars zullen dit onze uitgangspunten zijn. Daarnaast ondersteunt D66SV ook de zelfbewoningsplicht.

2. 🚲 Bereikbaarheid

Als dorp zijn we goed gelegen met een station en snelweg om de hoek. Toch zijn er uitdagingen: veilig fietsen naar Breukelen, de staat van de wegen (zeker langs dijken) en een dorpskern met zwaar verkeer zijn bijvoorbeeld pijnpunten. Hoe wilt uw partij Kockengen veilig en prettig bereikbaar houden?

VVD

Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. Of het nu om een ‘gewone’ fiets of een elektrische fiets gaat: onze inwoners kunnen zich prettig en veilig door Stichtse Vecht bewegen. Deze ontwikkelingen vragen om fietspaden en wegen die worden ingericht op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming centraal staan. Zwaar verkeer leiden we bij voorkeur om onze dorpskernen heen. Bij openbaar vervoer-knooppunten plaatsen we voldoende stallingen, zodat we het gebruik van de fiets stimuleren.

Lokaal Liberaal

De belangen voor fietsers en voetgangers dienen zorgvuldig afgewogen te worden om hun de veiligheid te kunnen waarborgen. De staat van de wegen en fietspaden moeten wat Lokaal Liberaal betreft op orde zijn en mag veiligheid nooit een discussiepunt zijn. Ook veilige oversteekplaatsen moet onverminderd aandacht krijgen. Wanneer zwaar verkeer omgeleid kan worden wat de veiligheid van fietsers en voetgangers ten goede komt dan is dat waar we voor staan.

GroenLinks

In ons verkiezingsprogramma staat dat we het zware verkeer graag uit de kernen willen weren. Zo willen we onder meer de snelheid op de N401 terugbrengen naar 60 km, en zwaar landbouwverkeer omleiden via de N401 inplaats van over de Wagendijk en de Voorstraat. Wegen en bermen hebben ernstig te leiden van het zware verkeer en daarnaast zorgt het voor onveilige situaties. Wij zouden graag zien dat landbouwers en vrachtvervoerders overstappen op kleinere en lichtere voertuigen. En dat bepaalde wegen, zoals de weg door Portengen, worden omgetoverd tot een fietsstraat waar de auto te gast is. Wat GroenLinks betreft zijn veilige en goed onderhouden fietsroutes een ‘must’. Want fietsen moet veilig zijn en blijven, en geen hachelijk avontuur.

CDA

Wegen, fietspaden en trottoirs moeten veilig ingericht worden. Daarom is het CDA de enige aanjager geweest voor het onderhoud van het buitengebied, wat eind 2021 eindelijk is afgerond rondom Portengen en de Ter Aase Zuwe.
Wij willen dat gebruik wordt gemaakt van smiley borden en andere snelheid beperkende maatregelen. Daarnaast moet aandacht gegeven worden aan onveilige kruisingen en goede straatverlichting, bijvoorbeeld t.h.v. Spengen, waarvoor o.a. Marlous Scherpenzeel zich heeft ingezet. Zwaar verkeer moet gestimuleerd worden buiten de dorpskern van Kockengen te blijven. Landbouwverkeer kan via de N401 geleid worden, als de provincie de snelheid daar plaatselijk aan wil passen.

Streekbelangen

De kwaliteit van de (buiten)wegen moet worden verbeterd. De fietsroute naar station Breukelen moet beter en veiliger worden voor fietsers en e-bikes. De verlichting moet worden aangepakt en er zou meer beschutting tussen de ventweg en de naastgelegen N401/T27 moeten komen.

PvdA

Voor de veiligheid van onze inwoners stellen wij 30 km/uur in alle kernen voor. Auto’s zijn dan vooral te gast in de woonkernen. Trottoirs en voetpaden moeten goed onderhouden en veilig zijn voor iedereen, ook als je bijvoorbeeld met een rollator loopt. Een veilige en goed verlichte fietsroute van Kockengen naar scholen en sportclubs in de omgeving zijn vanzelfsprekend, en daar blijven we aan werken. Wij willen de busverbindingen verbeteren, dus óók van en naar Kockengen, met bushaltes op loopafstand voor iedereen. Bovendien is wat ons betreft het regionale OV voor inwoners met een laag inkomen gratis, zodat echt iedereen kan meedoen in onze gemeente.

ChristenUnie-SGP

Veiligheid in het algemeen dus ook veilig fietsen naar Breukelen en in andere richtingen vinden wij van essentieel belang. De veiligheid wordt mede beïnvloed door licht langs de routes en goed onderhouden wegen en bermen. Zwaar verkeer moet zoveel mogelijk worden geweerd uit dorpskernen, zeker ook daar waar wegen extra hebben te lijden onder dit zware verkeer.

Er zijn verschillende manieren waarop deze uitdagingen kunnen worden aangepakt. De praktische uitvoering zien wij het liefst tot stand komen in een goede samenwerking tussen gemeente en inwoners (eventueel via de dorpsraad). Dit laatste, de manier waarop we samen komen tot een uiteindelijke oplossing, heeft bij ons een hoge prioriteit.

Samen Stichtse Vecht

Het gemeentevervoersplan moet geëvalueerd en daarbij opnieuw gekeken worden naar verkeersknelpunten: zoals de kruising van de Portengse Zuwe met de Portengen.

In overleg met provincie over beperken maximale snelheden en inrichting van fietspaden langs de N-wegen en natuurlijk zullen we ons inzetten dat de lange termijnoplossingen bij de kruising Spengen er ook gaan komen.

In het wegenbeheerplan is opgenomen dat de zijkanten van wegen in de buitengebieden verhard zullen gaan worden. Daar hebben we als Samen Stichtse Vecht mee ingestemd.

Het Vechtse Verbond

Het Vechtse Verbond zal alles in het werk stellen om gevaarlijke kruispunten veiliger in te richten. Hiervoor is voor de provinciale wegen, lobby bij de provincie nodig. Een mooi voorbeeld is het kruispunt bij Spengen dat door lobby bij de provincie nu veiliger wordt ingericht.
Fietspaden langs provinciale wegen, zeker waar het schoolroutes betreft, zouden veiliger ingericht moeten worden. In het dorp zou men meer zebra’s bij oversteekplaatsen moeten aanleggen.

SP

De wegen rondom en in Kockengen worden kapotgereden door zwaar (landbouw) verkeer. De Wagendijk wordt iedere 4 a 5 jaar opnieuw op kosten van de gemeenschap geasfalteerd. Op sommige plaatsen is het asfalt al meer dan 1 meter dik. Snelheidsbeperking naar 30 km/u biedt soelaas. De parallelweg van de N401 trekt sluipverkeer aan dat de drukte op de N401wilt ontlopen. Dit sluipverkeer en het landbouwverkeer maakt het onveilig voor fietsers. Als de maximumsnelheid op de N401 naar 60 km/uur gaat, kan ook het landbouwverkeer gebruik van N401 maken. De parallelweg kan dan een veilig fietspad worden.

D66

D66 SV stimuleert fietsen tussen de verschillende kernen; wij zetten in op fietsstraten en betere fietsparkeervoorzieningen. Veiligheid voor fietsers en voetganger moet goed geregeld worden, onder andere door 30 kilometerzones en handhaving hierop.
D66 SV vindt verkeersveiligheid belangrijk en neemt de adviezen van externe experts en de meldingen van inwoners serieus. We gebruiken die als leidraad voor passend beleid. Wij investeren in bestaande infrastructuur om knelpunten op te lossen.

3. 🌳 Groen in en rondom het dorp

Kockengen ligt prachtig in het weideland en heeft een polderreservaat om de hoek. Maar natuur staat onder druk en in het dorp ligt niet al het gemeentelijk groen er even florissant bij. Hoe wilt uw partij het groene karakter van Kockengen behouden en versterken?

VVD

We wonen allemaal graag in een dorp waar we ons thuis voelen. Een plek die groen, schoon en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de straat, maar ook het schoonhouden van de eigen tuin. De gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk voor het groen in de openbare ruimte en dit moet goed onderhouden worden.

Lokaal Liberaal

Ook de komende periode blijven wij ons inspannen voor de verbetering van de openbare ruimte en groenvoorziening. Wat Lokaal Liberaal betreft moet het groen niet alleen bijgehouden worden, maar moet er ook aan omvorming, reconstructie en/of vernieuwing worden gewerkt. Dit doen we met lokale groenondernemers aan het roer en met een ‘snelle reactie’ team voor spoed onderhoud in de leefomgeving.

GroenLinks

Als ‘Groene’ partij zijn wij natuurlijk heel blij met het groene karakter van Kockengen. Maar het landschap kan nog een stuk ‘ecovriendelijker’ met bijvoorbeeld natuurlijke en bloemrijke bermen .
Wij willen graag dat de Gemeente in gesprek gaat met inwoners over de staat van het groen. Het is belangrijk dat wensen van inwoners meegenomen worden in de plannen. Beheer en onderhoud door lokale boeren kan daarbij helpen. Denk aan de plas-drasgebieden rondom Kockengen. Daarnaast juichen wij initiatieven van inwoners om hun wijk, dorp of kern te vergroenen, van harte toe: alleen sámen kunnen we er iets moois van maken !

CDA

Een groene woonomgeving is heel belangrijk voor de gezondheid van mensen. Het CDA vindt dat groenstroken beter kunnen worden benut, zodat ze ook zorgen voor versterking van de biodiversiteit. De gemeente moet daarom het groen ecologisch onderhouden.
We willen daarnaast dat bewoners meer inbreng krijgen in het groen in de buurt. De mogelijkheid om snippergroen van de gemeente te adopteren moet daarom blijven. De gemeente faciliteert de inwoners met materialen en kennis en zorgt voor een vast aanspreekpunt. Ook is er voor agrariërs een belangrijke rol bij natuurbehoud, zie punt 6.

Streekbelangen

Steekbelangen wil bestaande agrarische bedrijven zoveel mogelijk behouden. De gemeente moet daarin stimulerend optreden. Boeren onderhouden in feite het landschap en verfraaien deze door bijvoorbeeld koeien te laten grazen. Als er bewonersinitiatieven zijn om bermen binnen de kern te onderhouden en te beplanten, willen wij dat de gemeente dat niet alleen toestaat maar ook stimuleert. Streekbelangen vindt dat het groenonderhoud in de kernen bij voorkeur door plaatselijke hoveniers gedaan zou moeten worden, omdat ze hart voor de eigen kern hebben. Wij zijn ons bewust dat woningbouw het groen kan aantasten. Daarom is een landschappelijke inpassing met veel groen belangrijk. Wij blijven de natuurgroep Kockengen zeer erkentelijk voor het initiatief van het polderreservaat dat ook behouden moet blijven.

PvdA

PvdA wethouder Maarten van Dijk heeft veel geïnvesteerd in het organiseren van beter groenonderhoud in onze mooie gemeente. Na jaren van problemen gaan drie nieuwe bedrijven samen met onze sociale werkplaats KansisGroen de komende jaren voor het onderhoud van onze wijken en straten zorgen. Dit zal snel tot verbetering leiden. In de dorpskernen willen we – samen met de inwoners – zorgen voor voldoende groen. Wij luisteren naar de dorpsraad Kockengen om ons te vertellen wat er aan extra groen nodig is, en daar maken we ons hard voor.

ChristenUnie-SGP

Een goed onderhouden omgeving draagt bij aan een gevoel van veiligheid en biedt mogelijkheden om tot rust te komen. Waardevolle natuur moet bij voorkeur worden beschermd. Wij vinden dat er goede balans moet zijn tussen natuur, groen en wonen. Wij staan een zogenaamde geperforeerde bebouwing, of ook wel landelijk bouwen, voor. Natuur en bewoning moeten samen gaan. Deze manier van wonen levert een win-win situatie zowel voor bewoners als voor de natuur.

Samen Stichtse Vecht

Groenstructuren moeten weer kwalitatief onderhouden worden en niet zoals het nu gebeurd “grof” onderhoud. Helaas zijn net de aanbestedingen er weer geweest en is er niet zo lokaal ingekocht als wij gehoopt en aangegeven hadden.

Wij willen zoveel mogelijk agrariërs ontzien en boerenlandschap behouden.

Samen zullen we met bewoners moeten kijken wat onder gemeentelijk onderhoud valt en wat de gemeenschap zelf wil en kan oppakken.

Het Vechtse Verbond

Het groenonderhoud in het centrum van Kockengen laat te wensen over. Het zou beter moeten.
Bij een volgende aanbesteding zal Het Vechtse Verbond dit onder de aandacht brengen. Daarnaast vindt Het Vechtse Verbond het belangrijk, als inwoners zelf initiatieven tonen om een bijdrage te leveren aan het onderhoud van groen in de woonomgeving dit gestimuleerd moet worden.

SP

De gemeente is verantwoordelijk voor het openbaar groenonderhoud. Met behulp van vrijwilligersorganisaties zoals de Natuurgroep Kockengen (NGK) wordt het natuurgebiedje ten noorden van Kockengen in stand gehouden. Ook zijn er stukjes groen in de kern die door bewoners zelf worden onderhouden. De SP wil dat de gemeente met raad en daad (financiën) deze vrijwilligers ondersteunt en ook beter gaat handhaven op aantasting van deze stukjes groen waar vaak de bermen kapot worden gereden.

D66

Groene recreatie is belangrijk voor mensen. Tegelijkertijd moet de natuur ook beschermd worden tegen te veel menselijke activiteit. D66 SV zet in op behoud en ruimte voor onze natuur waar deze gewoon natuur kan zijn, planten en dieren met rust gelaten worden en biodiversiteit zich kan herstellen. Ook bij het gemeentelijk groen laten we veel ruimte voor de natuur. Initiatieven van buurtbewoners voor passend groen steunen we zo veel mogelijk.

4. 🏊‍♂️ Leefbaarheid
(met speciaal oog voor de jeugd)

Als klein dorp kan Kockengen rekenen op een hoog voorzieningenniveau, vooral dankzij onze verenigingen. Maar een leefbaar dorp blijven we niet zomaar. Vooral voor onze jeugd (kinderen en jongeren) ligt er een uitdaging het dorp aantrekkelijker te maken. Wat voor planen heeft uw partij om hier in te investeren?

VVD

We zijn trots op onze verenigingen. De afspraken tussen gemeente en sportverenigingen komen wij na. Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Het is van belang dat er voldoende activiteiten zijn voor onze jongeren. Het jongerenwerk moet zich ook richten op de dorpen. Hier ligt ook een verantwoordelijk bij de verenigingen en jongeren zelf. Goede initiatieven omarmen wij van harte.

Lokaal Liberaal

Sporten, spelen, chillen met je vrienden, naar school gaan, veilig voelen in de buurt en een bijbaantje is wat jeugd in Kockengen moet kunnen doen. Dat is waar Lokaal Liberaal dan ook voor staat. Kinderen en jongeren dienen zich veilig voelen en de hobby’s kunnen uitoefenen die ze graag doen. Niet alleen luisteren naar kinderen en jongeren, maar samen met hen, waar kinderen zich thuis voelen.

GroenLinks

Buurthuizen en Verenigingen, en met name de Sportclubs, vervullen een belangrijke rol in onze kernen. Ze vormen vaak de spil in het sociale leven en netwerk van de dorpelingen. Ze spelen ook een belangrijke rol in de onderlinge samenhang en verbinding. Vanuit gemeentelijk oogpunt is het daarom belangrijk om deze clubs, buurthuizen en verenigingen te koesteren. Op dit moment kampen een aantal Sportclubs helaas met financiële tekorten. Dat raakt aan hun voortbestaan. Daarom dringt GroenLinks al vier jaar bij het College aan op goede regelingen en afspraken met de Sportclubsm evenals substantiële financiële ondersteuning. Als het aan GroenLinks ligt blijven alle (sport)clubs overeind !

CDA

Het CDA Stichtse Vecht maakt zich sterk voor een vitaal verenigingsleven. Hier leert jong en oud om samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Vrijwilligers zijn hierin heel belangrijk. Het CDA wil dat regels en vergunningen voor verenigingen worden verminderd, dan wel vereenvoudigd, d.m.v. meerjarenvergunningen.
Wij pleiten daarnaast voor voldoende speelruimte in het dorp en veiligheid bij speeltuinen en oversteekplaatsen.
Voldoende betaalbare woningen om jongeren in Kockengen te kunnen laten wonen zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp en daar wil het CDA zich vol voor blijven inzetten.
De gemeente moet ook de gemeentelijke campagne Koop Lokaal verlengen.

Streekbelangen

Het verenigingsleven op brede schaal is van belang voor een prettige leef- en woonomgeving. Een aanbod van allerlei sport- en verenigingsactiviteiten mag niet belemmerd worden door het intrekken van gemeentelijke subsidies. Meer woningbouw zorgt voor meer inwoners, meer koopkracht, meer winkelaanbod en meer bestaansrecht voor verenigingen. Echter alles op een verantwoorde, kleinschalige wijze. Waar noodzakelijk willen wij dat flexibel omgegaan wordt met bestemmingsplan wijzigingen, ook voor kleine ondernemersinitiatieven.
Streekbelangen wil Kockengen met het door OV bereikbaar houden via frequente verbindingen, ook in het weekend en de avonduren. Alternatieve vormen van openbaar vervoer zoals de buurtbus moeten door de gemeente serieus aandacht krijgen. Het bedrijventerrein aan de Portengense Brug moet ook met het OV bereikbaar zijn. Het verdient zeker ook een opwaardering om meer bedrijven daar te laten vestigen.

PvdA

Wij willen samen met de dorpsraad Kockengen zorgen dat Kockengen een fijn dorp is en blijft om te wonen. Voor de jeugd moeten er voldoende speel- en sportplekken zijn en veilige fietsroutes. Een aantrekkelijk dorp bestaat uit mensen, die elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen genieten en weten dat ze een gezamenlijke plek hebben. Natuurlijk moeten belangrijke ontmoetingsplekken in het dorp, waaronder natuurlijk ook VV Kockengen, daarom behouden blijven. Daarin zal de PvdA blijven investeren.

ChristenUnie-SGP

Leefbaarheid is iets wat inwoners primair samen kunnen doen. Natuurlijk zijn er zaken die de draagkracht van een samenleving te boven gaan. In die gevallen moet de gemeente bijspringen op een manier die passend is en recht doet aan het belang van de voorziening die wordt geboden. Ook hier geldt het gebiedsgericht werken. Er is geen ‘one size fits all’ oplossing. Het initiatief ligt bij u als inwoners van Kockengen. De gemeente moet hierin ondersteunen waar dat nodig is.

Samen Stichtse Vecht

De gemeenten krijgen steeds minder geld van het rijk, dat is helaas een gegeven, dus we zullen met elkaar creatief moeten zijn. Wij zijn voor behoud van voetbalvelden in Kockengen, dat wordt al ingewikkeld genoeg. We gaan weer werk maken van dorpsuitvoeringsprogramma’s, dus bewoners betrekken bij wat voor hun gebied belangrijk is en dat ook met een realistisch tijdspad in de uitvoering brengen. Daarbij is heel veilig schoon en leefbaar het streven.

Het Vechtse Verbond

Het Vechtse Verbond vindt het belangrijk als jongeren het leven in hun dorp als plezierig ervaren.
Daar dienen dan ook voorzieningen voor te zijn of ingericht te worden. Te denken valt dan aan een beschutte plaats buiten waar dan ook Wifi is. Belangrijk is het dat de jeugd betrokken wordt bij het realiseren van zo’n plaats zodat zij zich daar ook bij betrokken voelen.
Een zorgpunt voor Het Vechtse Verbond is dat steeds meer jongeren in de gemeente of in hun dorp een beroep moeten doen op jeugdhulp. Denk hierbij aan huisartsen, kinderopvang, onderwijs, jeugdgezondheidszorg en sport- en cultuurverenigingen. Dit moet leiden tot krachtiger jeugdbeleid. Er zal voldoende zicht moeten komen op de vragen en problemen waar jongeren (en de gezinnen waarvan ze deel uitmaken) tegenaan lopen. Het heeft de aandacht van Het Vechtse Verbond en zo nodig het beleid trachten bij te sturen

SP

De SP wil niet dat de gemeente het onderhoud van sportaccommodaties afstoot. Dat tast de bestaanszekerheid aan van sportverenigingen zoals VV-Kockengen. Fusie met VV-NITA is geen optie voor al die kleine jongens en meiden die 2 of 3x per week naar de voetbalvereniging gaan.
Veel vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de instandhouding van deze verenigingen en de SP wil niet dat daarop bezuinigd wordt.
Het zwembad De Koet heeft niet alleen voor Kockengen en de kinderen in het dorp een belangrijk functie maar ook van heinde en verre komen bij mooi weer de mensen om hier heerlijk te recreëren. De financiële bijdrage aan De Koet mag daarom niet worden ingeperkt of stopgezet.

D66

D66SV zet zich in om leefbaarheid van de kernen te stimuleren. Initiatieven vanuit de bewoners om de voorzieningen te handhaven of uit te breiden zullen we zo goed mogelijk steunen. Een mooi voorbeeld is de supermarkt in Nigtevecht.

5. 🏛️ Dienstverlening & Participatie Gemeente

Als burger van de gemeente hebben we allemaal in meer of mindere mate te maken met de dienstverlening of werkwijze van onze gemeente. Wij zien dat dit niet altijd verloopt zoals we verwachten. Dat kan gaan om gemeentelijke meldingen die lang op een (afdoende) antwoord laten wachten of inspraak in projecten waar burgers niet betrokken worden of met onduidelijke spelregels betrokken worden. Hoe wilt uw partij de dienstverlening en participatie naar een hoger niveau trekken?

VVD

De gemeente is er om inwoners te helpen en problemen op te lossen. Het belang van inwoners staat voorop. Eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen inwoners en ondernemers en voorkomen wachtrijen en frustraties. Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals woningbouwplannen en besteding over subsidies.

Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit raakt betrokken. Daarbij creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen. En kunnen hierdoor teleurstellingen achteraf worden voorkomen. Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De gemeente heeft ook oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente(raad) niet altijd zo snel weet te vinden of niet reageert. Zo houden we balans bij het maken van keuzes en maakt de gemeenteraad keuzes waarbij de verschillende belangen worden afgewogen.

Lokaal Liberaal

Lokaal Liberaal wil dat de ambtelijke organisatie snel en adequaat reageert op berichten/klachten van inwoners; dat het duidelijk is welke stappen er ondernomen worden en wat de voortgang daarvan is. Wij maken ons er hard voor dat te realiseren.

GroenLinks

Een goede gemeente is een Gemeente die met de inwoners in gesprek gaat en naar haar inwoners luistert. Burgers moeten niet eindeloos hoeven wachten op een antwoord op hun vragen. Daarom streven wij naar een goed toegankelijke gemeente met niet enkel een digitaal, maar ook een fysiek loket. Of beter nog: een spreekuur in elke kern.
Gezien de ervaringen van onze burgers, valt er op dit vlak nog héél veel te verbeteren. Als GroenLinks zullen wij steeds de nadruk leggen op een klantgerichte en toegankelijke gemeente. Want de Gemeente is er voor de inwoners, en niet andersom !

CDA

Het CDA wil dat communicatie over regelgeving en besluiten duidelijk en transparant is. Er moet voorkomen worden dat mensen van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd worden. Daarnaast heeft het CDA gevraagd om extra uitleg bij moeilijke documenten te voegen, zodat duidelijk is wat er precies van de burger verwacht wordt.
Bij specifieke ontwikkelingen moeten inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij het signaleren en oplossen van problemen. Samenwerking met de Dorpsraad speelt hierin een belangrijke rol.
Tot slot blijft het CDA zich voor Ad Goes van de Voorstraat inzetten, zodat hij na zoveel jaren eindelijk een juiste terrasvergunning krijgt.

Streekbelangen

Streekbelangen meent dat een aanspreekpunt voor de gemeentelijke organisatie de afstand tussen gemeente en inwoners kan verkleinen. Ook waar het gaat om wederzijds begrip. Want wat vanuit gemeentelijk perspectief een ondergeschikte zaak is, kan lokaal een groot ding zijn en leiden tot onvrede wanneer er niet adequaat wordt gereageerd. Een periodiek contact tussen (vertegenwoordigers van) het College en vertegenwoordigers van de Kockengen zal het wederzijdse begrip versterken. Inwonersinitiatieven dienen vanuit de gemeente constructief benaderd te worden vanuit de vraag hoe het wel kan in plaats vanuit allerlei belemmerende regels.

PvdA

Wij vinden dat inwoners en gemeente elkaar moeten vertrouwen en respecteren. Daarom moet er bij alle belangrijke beslissingen éérst gesproken worden met inwoners en de Dorpsraad. Maar de gemeente moet ook duidelijk zijn: de website moet voor iedereen te begrijpen zijn en brieven moeten goed leesbaar zijn. Iedereen moet goed, eerlijk en gelijk behandeld en geholpen worden. Vragen of klachten van inwoners moeten binnen een week beantwoord worden. Daarvoor is een sterke gemeentelijke organisatie nodig, en daarin willen wij graag investeren.

ChristenUnie-SGP

Bestuur en dienstverlening hebben hoge prioriteit. We horen te vaak klachten over de wijze waarop de gemeente ingaat op meldingen en de manier waarop wordt samengewerkt. De gemeente hoort wat ons betreft een voorbeeldig dienstverlener te zijn. Dit houdt niet in dat aan alle wensen kan worden voldaan maar dat de manier waarop inwoners worden behandeld alleen maar op complimenten kan rekenen. Wij dringen er bij de gemeente op aan de kwaliteit te (gaan) bewaken en voortdurend zelfstandig te verbeteren.

Samen Stichtse Vecht

Dat begint met mensen weer willen laten werken voor onze gemeente
Stoppen met halfbakken digitale oplossingen, maar gaan voor goede automatisering van processen
De menselijke maat, werken vanuit de nabijheid moet terug
Eerst het probleem goed onderzoeken en dan werken aan passende oplossingen, stoppen met uit de klauwen laten lopen van kosten op de uitvoering. Dus controle op projecten en het geld wat eraan besteed is. Een project als riolering Herenweg Gageldijk loopt miljoenen uit de pas door slechte projectregie.
Invoer van burgerpanels en dialoogtafels. We laten de bewoners meedenken. -beslissen en meedoen, zeker nu er zulke belangrijke onderwerpen en vraagstukken te beslechten zijn.
Laat kleine kernen hun vitaliteit behouden, door een goed en uitvoerbaar plan, waarbij er natuurlijk prioriteiten moeten worden gesteld, omdat de financiën steeds minder en minder worden.

Het Vechtse Verbond

De dienstverlening dient goed te functioneren. Daar ontbreekt het nog al eens aan. Inwoners hebben daar last van. Dit zou niet zo mogen zijn. Soms weet de politiek het niet. Het Vechtse Verbond kan hierin een rol spelen door de signalen verder te brengen. Dat doen wij nu ook al. De inwoners zijn onze ogen en oren. Daarom zoeken wij de inwoners ook op en brengen het verder. Daarna volgen wij de ontwikkelingen op de voet en proberen bij te sturen met als doel dat het ten goede komt voor de inwoners. Inwoners betrekken bij ontwikkelingen in hun woon en leefomgeving is heel belangrijk. Daar zet Het Vechtse Verbond zich voor in.

SP

De organisatie op het gemeentekantoor in Maarssen is op een zeldzaam slecht niveau aangeland. Deels veroorzaakt door de coronacrisis waardoor veel werkzaamheden door ambtenaren vanuit huis worden gedaan. Maar ook te veel deskundige ambtenaren verdwenen uit de gemeente deels vanwege een onplezierige werksfeer en hoge werkdruk maar ook doordat zij met pensioen gingen en het gemeentebestuur niet investeerde in hun opvolging.

Ook door de fusie van Loenen, Breukelen en Maarssen is de afstand tussen de gemeente en haar inwoners verder vergroot. Daarom wil de SP dat er gemeentelijke servicepunten voor (sociale) hulpvragen en gemeentelijke diensten in alle kernen, dus ook in Kockengen, komen.

D66

Wij zullen vanuit de raad het college kritisch volgen en waar nodig aanspreken op de kwaliteit van de dienstverlening.
Participatie is voor D66 Stichtse Vecht een belangrijke prioriteit. De participatie kan en moet beter. Bijvoorbeeld door bij elk onderwerp al in een heel vroeg stadium te laten aangeven of participatie relevant is (ja, tenzij) en hoe de participatie in verschillende fasen wordt vormgegeven. Daarnaast willen we bij grotere onderwerpen via een burgerberaad een grotere groep mensen betrekken. Met een lotingssysteem wordt dan een groep van ongeveer 100 inwoners uitgenodigd om mee te denken in oplossingen.

6. 🚜 Toekomst agrarische sector

Kockengen is een dorp met landelijke charme en een sterk agrarische historie. Er is veel discussie in Nederland over de toekomst van de agrarische sector en duidelijkheid voor boerenbedrijven. Door onder andere bodemdaling is er ook onzekerheid over de toekomst van de agrarische sector rond Kockengen. Hoe kijkt uw partij aan tegen deze uitdaging en welke plannen stelt u voor?

VVD

Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden. Boeren zijn er niet alleen voor de broodnodige voedselvoorziening, maar ook voor zaken zoals natuur en landschapsbeheer. Om die reden vinden we het belangrijk dat wij boeren de ruimte geven om hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken.

Lokaal Liberaal

Lokaal Liberaal wil dat ondernemers en daar vallen wat ons betreft ook de agrariërs onder, zo maximaal mogelijk moeten kunnen ondernemen. Kockengen Waterproof hebben wij van harte gesteund en moet gewoon doorgang vinden wat er ook gebeurt. In de directe omgeving van Kockengen zijn er experimenten gaande die de bodemdaling moeten tegengaan of vertragen. Deze initiatieven kunnen op de steun van Lokaal Liberaal rekenen.

GroenLinks

Agrariërs zijn de beheerders van ons landschap. Als we het landschap in tact willen houden, zullen we de agrariërs een goed (toekomst)perspectief moeten bieden.Tegelijkertijd hebben we te maken met een (te) hoge uitstoot van stikstof en methaan. Dat is een landelijk gegeven, maar moet ook lokaal worden vertaald. Hoe zorgen we ervoor dat ons landschap groen blijft, en dat we tegelijkertijd het inkomen van de boeren waarborgen? Dat kan alleen als het aantal koeien omlaag gaat, en de prijs voor de melk omhoog. En als we boeren compenseren voor hun diensten aan de samenleving, waaronder natuurbeheer. Daarvoor is een ander economisch model, en een andere manier van landbouw bedrijven noodzakelijk. Extensief en natuurinclusief !

CDA

De agrarische sector is voor het CDA heel belangrijk. Zij verzorgt niet alleen ons voedsel, maar zorgt ook voor leefbaarheid en natuurbehoud. We willen boeren en tuinders meer ontwikkelruimte geven voor innovatie en andere initiatieven.
We willen ook dat (kleine) boerderijwindmolens in het agrarisch gebied toegestaan worden.
In de strijd tegen de klimaatsverandering is de agrarische sector heel belangrijk. Daarbij hebben wij veel aandacht voor de bodemdaling en hoe de boeren dit zelf, met steun van de overheid, tegen kunnen gaan. Met een stem op Marlous Scherpenzeel komt er weer een raadslid met een agrarische achtergrond in de raad.

Streekbelangen

Het bestaansrecht van boerenbedrijven moet vanuit de gemeente gefaciliteerd worden voor hen die het bedrijf in stand willen houden. Indien er vanuit het Rijk bepaald wordt dat meer hectares nodig zijn om hetzelfde aantal aan vee te houden, heeft dat prioriteit boven het aanleggen van natuur en recreatiegebieden en wegen zoals de provincie dat vraagt. Wij zijn blij dat de gemeenteraad heeft besloten de hoge kosten tegen bodemdaling in het dorp geheel te willen blijven bekostigen.
Voor de dalende bodem en de kosten die gepaard gaan om het proces van bodemdaling te vertragen in het buitengebied dienen gemeente en belangenorganisaties samen hierin op te trekken en op hoger niveau hier indringend aandacht voor te vragen en extra gelden beschikbaar te krijgen. Een belangrijke speler is het waterschap hierbij. Wellicht zal er overgegaan moeten worden op het segmenteren van woongebieden / woningen met afzonderlijke waterpeilhoogten tov weilanden. De kosten mogen niet op inwoners afgewenteld worden.

PvdA

Agrariërs zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving en wat ons betreft blijft dat zo. Door bodemdaling en duurzaamheidsvraagstukken verandert de wereld echter ingrijpend, daar weet Kockengen alles van.
Alles houden zoals het is, is geen optie. Maar het is óók geen optie om agrariërs in Kockengen uitzicht te laten verliezen op bestaanszekerheid. Het juiste antwoord kunnen we alleen samen vinden, zodat agrarische bedrijven in Kockengen niet alleen op korte, maar ook op lange termijn kunnen blijven bestaan.

ChristenUnie-SGP

Wij onderkennen het belang van de agrarische sector voor heel Nederland. De gemeente heeft hier te maken met richtlijnen vanuit de landelijke overheid maar ook met een lokale visie op gebieden in de gemeente (Omgevingsvisie). De gemeente moet de ruimte bieden aan een vitalisering van de agrarische sector door agrariërs te faciliteren wanneer zij alternatieve diensten willen aanbieden. Veel van het grondgebied is in handen van agrariërs. De uitdagingen op het gebied van wonen en duurzame energie nopen de gemeente tot een nauwe samenwerking.

Samen Stichtse Vecht

Veenweide gebieden klinken inderdaad ernstig in en met de verwachte toename van regenwater, is dat een duivels dilemma, zeker als de waterschappen een belangrijke rol spelen bij de waterstanden. Het project waar Siem Scherpenzeel en andere agrariërs aan meedoen is belangrijk en juichen wij toe.
Wij weten dat de landelijke adviezen zo zijn ingericht dat men het waterpeil wil ophogen en daarmee de boeren in het nadeel zet. Maatwerk en kostencompensatie zijn wat ons betreft dan ook echt belangrijk.

Het Vechtse Verbond

Het Vechtse Verbond begrijpt dat ook een agrariër meer wil verdienen. Al is het alleen al om te kunnen investeren in zijn bedrijf, maar ook om geld te hebben voor het noodzakelijke onderhoud wat erbij hoort.
De laatste tijd was het doel vaak alleen maar groeien waardoor er nu problemen zijn ontstaan met de hoogte van o.a. de stikstof. Het Vechtse Verbond vindt dat, wil men de agrarische sector toekomstbestendig blijft, gekeken moet worden naar andere verdienmodellen. Bijvoorbeeld de verkoop van eigen producten, runnen van een kleinschalige camping en “bed en breakfast”.
Daarvoor moet de gemeente voorzien in een ruimhartig vergunningenbeleid als dit bijdraagt aan de instandhouding van de hoofdactiviteit van veeteelt en landbouw. Zo nodig moeten bestaande bestemmingsplannen hiervoor worden aangepast. Een andere bedrijfsvoering kan de gemiste inkomsten door bodemdaling compenseren.

Het Vechtse Verbond zal Kockengen Waterproof met de groots mogelijke inzet blijven monitoren.

SP

De waterschappen verlagen de grondwaterstand steeds verder door de natuurlijke bodemdaling en ten behoeve van grotere landbouwvoertuigen die 3x in plaats van 2x per jaar grasmaaien voor veevoer. De gevolgen hiervan raken inmiddels ook de bebouwde omgeving waar je niet oneindig tuinen, stoepen en straten kan blijven ophogen. Openbare weg, ondergrondse leidingen maar ook woningen, kerken en monumenten kunnen verzakken en schade oplopen die nergens verhaald kan worden en ook onverzekerbaar is.

De SP acht het onvermijdelijk dat in het veenweidegebied een transitie gaat plaatsvinden van weidegebied voor de veeteelt naar weidegebied voor de natuur en het milieu. Dat zal op korte termijn pijnlijk zijn voor de betrokken agrariërs maar we willen de problemen niet voor ons uit blijven schuiven. Dat is krediet nemen op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

D66

D66 SV zal vanwege het snel veranderende klimaat extra aandacht geven aan de concrete realisatie van klimaatadaptatie. Projecten als Kockengen Waterproof ondersteunen wij, uiteraard als de inwoners en betrokkenen vanaf dag één een stem hebben in de realisatie.
D66 SV ondersteunt duurzame landbouwinitiatieven en versterking van de biodiversiteit. We kijken samen met de agrarische bedrijven naar alternatieve verdienmogelijkheden.

7. 🃏 Ten slotte

Zijn er nog standpunten of plannen die niet passen in bovenstaande vragen maar die u graag meegeeft aan de bewoners van Kockengen? Of heeft u nog een algemene oproep die u wilt delen?

VVD

Wie zorgt ervoor dat jouw dorp gewoon goed blijft en beter wordt? Want laten we eerlijk zijn: zeker niet alles is perfect maar we wonen wel op een mooie plek. Waar veel goed voor elkaar is. Politiek is geen spelletje. Daar moeten mensen zitten die problemen willen oplossen. Voor jou. Zodat jij veilig en vrij je leven kan leiden. Zodat de dingen die goed gaan bij jou in het dorp goed blijven. En dat de dingen die beter kunnen, ook echt beter worden. Wij vragen om jouw stem en vertrouwen om de komende vier jaar daar hard aan te gaan werken.

Lokaal Liberaal

Lokaal Liberaal wil niet dat inwoners worden verplicht van het gas af te gaan.

GroenLinks

Tiny Houses

Om redenen van duurzaamheid, maar ook vanwege de krapte op de woningmarkt, zijn mensen op zoek gegaan naar alternatieve manieren om te wonen, zoals in een Tiny House. Maar de vraag is: “Waar mag je in hemelsnaam een Tiny House neer zetten?”
Wij denken dat Kockengen bij uitstek geschikt is voor het plaatsen van Tiny Houses. Op tijdelijke basis – met een ontheffing van 10 jaar – mag je namelijk een Tiny House op of rond een (boeren)erf plaatsen.
Wij denken dat dit een Win-Win situatie oplevert voor alle betrokkenen:
– voor de boeren kan het een alternatieve bron van inkomsten zijn
– jongeren hebben (eindelijk) een plek om zelfstandig te wonen;
– en voor de inwoners is het letterlijk een verrijking van het dorp.
Kortom: winst !

CDA

Het CDA combineert de kracht van lokale, benaderbare mensen met landelijke steun. Zo kunnen onze CDA-ers een beroep doen op de Provinciale Statenleden en Tweede Kamerleden van het CDA bij grote uitdagingen die soms de gemeente overstijgen. Zoals recent bij de strijd om het behoud van de veerpont bij Nieuwer ter Aa.

Tot slot nog twee punten. 1) Wij doen elk jaar mee aan NL Doet in Kockengen. Na een paar jaar bij De Koet, gaan we dit jaar naar de Polsstokvereniging.
2) Alle CDA-raadsleden, wethouders en bestuursleden zijn burgerhulpverlener en kunnen dus reanimeren.

Streekbelangen

Streekbelangen wil de eigenheid van Kockengen behouden en ondernemers zoveel als mogelijk vrij baan geven. Dat betekent dat we geen onnodig belemmerende regelgeving willen en dat er vanuit de gemeente wordt meegedacht vanuit de optiek van wat wel kan ipv wat niet kan. Kockengen moet een levendig dorp blijven met sportvoorzieningen en allerlei andere verenigingen. Deze worden door vrijwilligers gedragen. Wij willen vanuit de gemeente meer aandacht en waardering voor de vele vrijwilligers op allerlei gebieden, waaronder onze brandweer. Streekbelangen wil zich sterk maken voor extra financiële middelen als het een specifiek doel van algemeen belang dient voor de kern.

PvdA

De PvdA pleit voor een stevige en concrete aanpak van armoede. Want wij vinden dat het echt niet kan: kinderen die in armoede opgroeien of gezinnen die de verwarming uit zetten omdat ze de gasrekening niet meer kunnen betalen. De beste oplossing is: betaald werk. Daarom willen wij zo veel mogelijk inwoners die geen werk hebben op weg helpen naar een baan. Dat begint met gelijke kansen in het onderwijs. En voor ouders met een laag inkomen willen wij gratis kinderopvang. Net als gratis regionaal OV en gratis lidmaatschap van de bibliotheek. Zo kan iedereen blijven meedoen in Stichtse Vecht.

ChristenUnie-SGP

Ons verkiezingsprogramma draagt de titel ‘goedSAMENleven’. Wij willen het goede voor de gemeente Stichtse Vecht en haar inwoners. Dit kan alleen wanneer we het samen doen, gemeente met inwoners maar ook inwoners met elkaar. En het betreft waar nodig ondersteuning in alle fasen van het leven, van geboorte in een goed gezin tot een waardig levenseinde. We doen ons werk bij een geopende bijbel.

Samen Stichtse Vecht

Samen Stichtse Vecht wil graag een fijne leefbare samenleving, en dus minder het stadse en meer oog voor elkaar. We zijn een gemeente met mooie diversiteit. Ieder gebied met zijn eigen unieke waarden. We zullen toch ook meer en meer het gevoel met elkaar moeten ontwikkelen dat we ook samen een gemeente vormen, om elkaars waarden juist te respecteren en te waarderen. We leven in een mooie omgeving, waar bewoners waarde hechten aan het groen en schoons om ons heen. Het is aan ons, om die waarden ook over te dragen aan de toekomstige generatie.

Het Vechtse Verbond

Kockengen is een heerlijk dorp liggend in een prachtige omgeving. Het Vechtse Verbond zou willen meegeven: Wees trots op uw dorp en probeer de eigen identiteit te behouden. Combineer het nieuwe met het oude en koester het. Blijf letten op elkaar. De grote stad is dichtbij daar kan men naar toe, maar het is ook heerlijk om in uw dorp weer thuis te komen.

SP

Als SP zetten wij ons in voor de menselijke maat. We zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig. Voor iedereen moet er betaalbare woonruimte zijn, goed openbaar vervoer, werkgelegenheid en een sociaal vangnet als het een keertje niet meezit. Als gemeente hebben we geen invloed op de inkomenspolitiek van de huidige “ik-voor-mijn-eigen-regering”. Wel zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor goede jeugd- en ouderen zorg. Laten we de beperkte beschikbare middelen daarom goed besteden aan die groepen die het echt nodig hebben.

D66

We vinden deze vragenlijst een mooi initiatief van de dorpsraad. Dat bewijst maar weer dat dorps- en wijkraden belangrijke partners zijn in onze mooie gemeente. Belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen, dat staat vooruit. En als u gaat stemmen, dan wat ons betreft het liefst lijst 12! Zaterdag 12 februari gingen we langs de deuren in Kockengen en hadden we fijne en gevarieerde gesprekken. Veel dank daarvoor!

8. 🙋‍♀️ Kandidaten uit Kockengen

Stemt u graag op een dorspgenoot? De volgende Kockenezen staan op het stembiljet:

VVD

 • Nico Vasseur, plek 11

GroenLinks

 • Pieter Hielema, plek 14

CDA

 • Marlous Scherpenzeel, plek 6
 • Derk Boswijk, plek 25

Streekbelangen

 • Karin van Vliet, Plek 1
  (Nu woonachtig in Breukelen, maar geboren in Kockengen)
 • Marieke Versloot, Plek 2
  (Nu woonachtig in Breukelen, maar geboren in Kockengen)
 • Jan van Sligtenhorst, plek 6
 • Rob Roos, plek 18
 • Leo van Zanten, plek 19

ChristenUnie-SGP

 • Kees de Visser, plek 4
 • Kees van Vuuren, plek 8
 • Jacob van Asselt, plek 12
 • Piet Bos, plek 15
 • Gerrit van Herk, plek 16
 • Johan Boele, plek 20
 • Wouter Beekers, plek 21
 • Ad van Dam, plek 24

Het Vechts Verbond

 • Willem Boele, plek 5
 • Gerrie Roelofsen, plek 8
  (nu woonachtig in Tienhoven maar geboren in Kockengen)

D66

 • Rutger Stek, plek 13
 • Douwe van der Voort, plek 26

SP

 • Ton Witteman, plek 16